t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích urgent requirement for secondary grade teachers (seethampeta) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: 10000

Establish and enforce rules for behavior and procedures for maintaining order among the students for whom they are responsible.
Instruct through lectures, discussions, and demonstrations in one or more subjects such as English, mathematics, or social studies.
Establish clear objectives for all lessons, units, and projects, and communicate those objectives to students.
Prepare, administer, and grade tests and assignments to evaluate students' progress.
Prepare materials and classrooms for class activities.
Adapt teaching methods and instructional materials to meet students' varying needs and interests.
Maintain accurate and complete student records as required by laws, district policies, and administrative regulations.
Assign and grade class work and homework.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6489966149

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]